วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ


                    วิชา  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
                                รหัส 2001 - 0007
                    
 
จุดประสงค์รายวิชา 
1.  ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
2.  สามารถกำหนดเป้าหมาย และรู้หลักการจัดทำแผนธุรกิจ
3.  มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1.  เข้าใจหลักการของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
2.  เข้าใจหลักการจัดทำแผนธุรกิจ
3.  ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ
4.  เข้าใจหลักการของระบบเศรษฐกิจตลาด
5.  เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิ
ภาพและนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและ
ชุมชนได้ตลอดจนบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจ ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รูปแบบเอกสารรายงาน
การทำผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการเรียนมีส่วนประกอบดังนี้
1. ปก
2. ใบรองปก
3. หน้าปกใน
4. คำนำ
5. สารบัญ 
6. เนื้อหา ประกอบด้วย
- เนื้อหาสาระ
- บทสรุป
-ข้อคิดเห็น
- บรรณานุกรม/อ้างอิงแหล่งที่มา
7. ภาคผนวก ประกอบด้วย
ภาพขณะทำกิจกรรมค้นหาข้อมูลทำรายงาน
หรือ ภาพขณะร่วมวางแผนการทำงาน*สำคัญที่สุด*


แหล่งสืบค้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ


http://elearning.npu.ac.th/pluginfile.php/3883/mod_resource/content/2/%E0%B8%A1%E0%B8%99.PDF

bc.cru.in.th/.../บทที่%201%20ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรก...
fic.nfi.or.th/th/documents/ความรู้.doc


http://km.mvc.ac.th/files/1103221212545684_1103240993443.pdf


--------------------------------------------------------------------


รูปแบบและลักษณะของการประกอบธุรกิจ
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/lamom_m/favorite.html


www.management.su.ac.th/major/761316/Business.doc


www.ajingdi.com/content-... 


www.pangpond.co.th/?mu_code=article&id...groupid...


http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3191.0


http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?board=24.0

--------------------------------------------------------------------


แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ  


http://utccbx007g6.blogspot.com/2008/11/47210089.html


www.wiruch.com/.../..


http://www.wiruch.com/articles%20for%20article/article%20concept%20and%20meaning%20of%20admin%20and%20mgt%20admin.htm


www.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=PrwXomGTPcY%3D...www.kmitl.ac.th/ubi/Business%20Plan%20ppt%20for%20web.ppt


--------------------------------------------------------------------
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรธุรกิจ


www.southeast.ac.th/lecturcr/doc/chapter.ppt
logisticscorner.com/index.php?option=com...id...
lpn.nfe.go.th/e_learning/LESSON7/unit7.htm


e-learning.mfu.ac.th/mflu/1301312/IM/c1_1.htm


--------------------------------------------------------------------
ปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ


www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid...


images.mmmrusat.multiply.multiplycontent.com/.../...
www.lpc.th.edu/Lecture%20note%201-2553/.../HU122_.ppt

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น